عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (15 مورد)
  سوره آل عمران آیه 56 - کفار(برخی یهودیان)وگزفتاریهای دنیوی واخروی
1 در این آیه به کیفر دنیوى کافران اشاره شده است که در اینجا مقصود یهودیان هستند؛ یعنى آنان در این جهان گرفتار مشکلات و ناراحتى ها خواهند بود؛ و تاریخ ملت یهود شاهد این مدعاست که در هر مقطع تاریخى برخى زمام داران و اقوام دیگر بر یهودیان مسلط شده و اموال آنان را به آتش کشیده و یا غارت کرده اند و عده اى از آنها را اسیر نموده یا کشته اند

آرى این یکى از آثار کردار ناپسند آنان با پیامبران پیشین، از جمله عیسى علیه السلام است؛ البته این روحیه و رفتار هنوز هم در یهودیان باقى است، ازاین رو کیفر و گرفتارى آنان ادامه دارد

چو بد کردى مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

(نظامى)

2 کفر و عناد با رهبران الهى سه پیامد منفى دارد:

الف) گرفتارى و مشکلات در دنیا؛

ب) عذاب شدید در آخرت؛

ج) بى یاور شدن و تنها ماندن

3 کسى که از حق جدا شود، هیچ کس او را یارى نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از او جدا مى شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها مى سازند؛ همان طور که در آخرت نیز کسى شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهدماند
  سوره آل عمران آیه 40 - علت شگفتی زکریا
1 با توجه به قدرت بى پایان پروردگار، تعجب و شگفتى زکریا ازچه بود؟

او مى خواست بداند: چگونه ممکن است از یک زن نازا فرزندى متولد شود و چه تغییراتى در وجود او پیدا مى شود

زکریا به قدرت خدا ایمان داشت امّا مى خواست این ایمان او به مرحله ى شهود و مشاهده برسد و به چنین مرحله اى از اطمینان نایل گردد

2 اراده ى خدا بر هر چیز طبیعى غلبه دارد؛ چون او علة العلل است و علیت او فوق علل طبیعى است؛ پس اگر خدا بخواهد، در حالت پیرى و عقیمى نیز فرزند عطا مى کند، پس هیچ گاه از استجابت دعا مأیوس نشویم
  سوره آل عمران آیه 38 - زکریا و درخواست اولاد از پروردگار
1 همسر زکریا و مادر مریم، با هم خواهر و هر دو نازا بودند هنگامى که مادر مریم به لطف پروردگار صاحب فرزندى شایسته شد و زکریا ویژگى هاى شگفت آور او را دید بااینکه خود و همسرش کهن سال بودند از موقعیت استفاده کرد و او هم از خداوند فرزندى پاک و با تقوا، همچون مریم درخواست کرد

2 از دعاى زکریاى پیامبر متوجه مى شویم که ارزش فرزند به پاکى اوست؛ البته فرزند پاک، کسى است که از آلودگى هاى عقیدتى، اجتماعى و اخلاقى به دور باشد

چو خواهى که نامت بماند به جاى پسر را خردمندى آموز و راى چو فرهنگ و رایش نباشد بسى بمیرى و از تو نماند کسى

(سعدى)

3 عمل زکریاى پیامبر نوعى غبطه بود، نه حسادت حسد آن است که انسان بخواهد که نعمت دیگران نابود شود؛ و غِبطه آن است که هنگام دیدن نعمت دیگران، از خدا بخواهد که او نیز مثل آن نعمت را داشته باشد حسد ورزیدن نقص است، امّا غبطه اشکالى ندارد

4 زکریاى پیامبر، تنها درخواست فرزند نکرد، بلکه درخواست نسل (ذُرّیّه) کرد تا استمرار داشته باشد این مطلب، علاوه بر توجه به خدا، آینده نگرى او را نشان مى دهد و آموزه اى است براى ما
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (134 مورد)
  سوره نساء آیه 28 - آسانی احکام ازدواج برای کمک به ضعف انسان
1 در آیات قبل سخن از ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان و شرایط خاص آن بود این آیه به این نکته اشاره دارد که این احکام نوعى توسعه و تخفیف براى انسان به شمار مى آید؛ زیرا انسان اصولاً موجود ضعیفى است و باید راه هاى مشروعى براى کنترل طوفان غرایز گوناگون که از هر سو به او حمله ور مى شود، داشته باشد تا بتواند خود را از انحراف حفظ کند

2 آیه ى فوق این قانون و سنت الهى را بیان مى کند که خدا مى خواهد کار را بر شما مسلمانان سبک کند آرى، اساس اسلام بر تخفیف و آسان گیرى در همه ى قوانین، از جمله ازدواج است؛ ازاین رو، شریعت اسلام شریعت سهل و راحت نامیده شده است

3 اشاره ى آیه ى فوق به ضعف انسان، براى بیان و حکایت یک واقعیت خارجى در تمام افراد بشر است، نه براى سرزنش و تحقیر

4 انسان در چه مواردى ضعیف است:

الف) در انسان قواى مختلف مثل عقل و شهوت قرار داده شده است، ولى این قوا در برابر طوفان خواسته ها و شهوات ضعیف است

ب) ظرفیت و توانایى جسمى و فکرى انسان محدود است؛ ازاین رو، اگر قوانین سختى بر انسان تحمیل شود، نمى تواند تحمّل کند و عصیان مى کند؛ پس خدا به انسان تخفیف داد و قوانین را آسان گرفت
  سوره نساء آیه 22 - شان نزول
آیه دربارۀ حصن پسر ابو قیس که نامادرى خود کبیشه بنت معن را گرفت و اسود بن خلف که با زن پدرش ازدواج کرد و صفوان بن امیه که با زن پدرش ملیکه بنت خارجه ازدواج کرد، نازل شده است

اشعث بن سوار گوید: ابو قیس که از نیکان انصار بود مرد پسرش قیس، نامادرى خود را خواستگارى کرد زن گفت: من تو را پسر خود مى شمارم، باید از پیغمبر (ص) کسب تکلیف کنم و نزد حضرت رفت و قضیه را گفت [در جواب] آیۀ بالا نازل گردید
  سوره نساء آیه 8 - نکاتی ظریف واخلاقی درخصوص ارث
1 آیه ى فوق پس از قانون تقسیم ارث فروفرستاده شده و بیان مى کند که هرگاه در مجلس تقسیم ارث، خویشاوندان و یتیمان و بینوایان، حاضر شدند، چیزى از ارث به آنان بدهید؛ یعنى آنان را از کمک مادى محروم نسازید

2 در این آیه سفارش شده که با خویشاوندان و یتیمان و بینوایان به طرز شایسته صحبت کنید؛ یعنى آنان را از سرمایه هاى اخلاقى خود نیز بهره مند سازید تا محبت آنان جلب شود و احساس ناراحتى، حسادت و کمبود نکنند

3 مفسران در مورد حکم آیه دو احتمال مطرح کرده اند:

الف) آیه ى فوق یک حکم وجوبى را بیان مى کند؛ یعنى واجب است به خویشان درجه دوم و سوم و یتیمان و مستمندانى که در مجلس حاضرند چیزى از ارث بدهید

ب) محتواى آیه یک حکم اخلاقى و استحبابى است؛ زیرا اگر واجب بود، باید مقدار ارث آنان مشخص مى شد

البته با توجه به احادیث و قرائن احتمال دوم در مورد آیه قوى تر به نظر مى رسد

4 مفسران در مورد یتیمان و مستمندانى که در آیه از آنها نام برده شده، سه احتمال داده اند:

الف) مقصود، ایتام و بینوایانِ خویشاوند، باشند که به صورت طبیعى از ارث محروم اند و مناسب است هدیه اى به آنان داده شود که تعیین مقدار آن (2) در برخى روایات آمده است که آیه ى فوق به وسیله ى آیاتى که سهام ارث را تعیین مى کنند، نسخ شده است، اما در برخى روایات دیگر آمده است که این آیه نسخ نشده و چنانچه در مجلس تقسیم ارث، این گونه افراد حاضر شدند، به آنان نیز چیزى بدهید

جمع این دو دسته از روایات آن است که بگوییم وجوب آیه ى فوق به وسیله ى آیات سهام ارث برداشته و نسخ شده و یا اصلاً از اول دلالت بر استحباب داشته است؛ و مقصود از نسخ در آیات مذکور نسخ اصطلاحى نیست (بلکه تخصیص مراد است)؛ و ممکن است گفته شود ازآنجاکه ظاهر آیه ى فوق آن است که بعد از قانون تقسیم ارث (و آیات سهام ارث) نازل شده است، نسخ آن معنا ندارد و روایات مربوط به عدم نسخ آیه مقدّم است
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (728 مورد)
  سوره انفال آیه 62 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و اگر تصمیم بگیرند: تو را فریب دهند خدا براى تو کافى مى باشد خدا است که تو را بوسیلۀ نصرت خویشتن و مؤمنین تقویت و تأیید نمود
  سوره انفال آیه 61 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش، و از مکر دشمن میندیش و بر خدا توکّل کن و کار خود را به او واگذار، که خدا شنواى دعاى مؤمنان و دانا به صلاح خلق است،
  سوره انفال آیه 60 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آنچه مى توانید از نیرو و اسب هاى ورزیده را در مقابل دشمنان اسلام آماده کنید، تا بوسیلۀ آنها دشمن خدا و دشمن خود و دیگران را که شما نمى شناسید و خدا آنان را مى شناسد بترسانید و آنچه را که در راه خدا (و تقویت اسلام) بمصرف برسانید بشما بازخواهدگشت و در حق شما ظلم نخواهد شد
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (3908 مورد)
  سوره انفال آیه 62 - اثنی عشری
وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ :و اگر اراده کنند و بخواهند اینکه مکر و خدعه نمایند تو را، و به صلح خود را از چنگ شما بازدارند و طلب صلح نمایند براى دفع اصحاب تو، و کف از قتال تا قوى شده یک مرتبه مبادرت به حرب کنند در حالى که شما مهیاى مقاتله باشید، فَإِنَّ حَسْبَکَ اَللّٰهُ :پس بتحقیق کافى است تو را خداى تعالى، زیرا ذات احدیت کفایت فرماید اولیاى خود را، هُوَ اَلَّذِی أَیَّدَکَ :آن ذاتى که تأیید فرمود تو را، بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ :به قوه و یارى کردن خود و فرستادن ملائکه و نصرت نمود تو را به همه مؤمنان از حضرت باقر علیه السّلام مروى است که: مراد از این جماعت، انصارند یعنى اوس و خزرج
  سوره انفال آیه 62 - تفسیر نور
نکته ها:
این آیه را باید در کنار آیه ى 58 در نظر گرفت که اگر رهبر مسلمانان با شواهد و قرائنى، یقین به خدعه ى دشمن در سایه ى صلح داشت، حساب دیگرى دارد، ولى در صورت احتمال حسن نیّت، باید با هوشیارى آن را بپذیرد
در برخى روایات، نصرت الهى، به پشتیبانى حضرت على علیه السلام از آن حضرت تفسیر شده است در کتاب ابن عساکر از ابو هریره روایت شده که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند: «بر عرش الهى نوشته شده است: «لا اله الّا أنا وحدى لا شریک لى، محمّد عبدى و رسولى، ایّدته بعلىّ » معبودى جز من نیست و شریکى ندارم و محمّد بنده و فرستاده ى من است، او را به وسیله ى على علیه السلام یارى کرده ام و این همان سخن خداست که فرمود: ««هو الّذى ایّدک بنصره و بالمؤمنین فکان النّصر علیّاً»
  سوره انفال آیه 62 - تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن
وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اَللّٰهُ هُوَ اَلَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ ، وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً مٰا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰکِنَّ اَللّٰهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ آیات واضح است و محتاج بتوضیح نیست و اشاره بدو مطلب است:یکى اینکه اى رسول اگر کفار خواستند با تو خدعه کنند و به تو ضرر برسانند بدان که خدا یاور و معین تو است و او آن کس است که تو را تأیید کرد به یارى خودش و بمؤمنین
[ همه لغت ها ] لغت های عبدالله عبداللهي (136 مورد)
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
أَذىً کَثِیراً : یعنى سخنانى که پیغمبر را رنج میدهد و اندوهگین میسازد
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
فِی أَمْوٰالِکُمْ : فِی أَمْوٰالِکُمْ : در خواسته هاى شما بانفصال و نابود شدن