سیدخلیل کوهی
میخواهم در صورت توان با شما در معرفی هر چه بیشتر قرآن به جهانیان همکاری نمایم
[ همه نکته ها ] نکته های سيدخليل کوهي (1 مورد)
  سوره هود آیه 1 - نکته ها
یعنی اینکه کتاب دارای اساس مستحکم است وهیجکسی نمیتواند مانند آن بیاورد وشامل تمام احکام الهی به بندگان الی روز قیامت است چنین کتابی بصورت جدا جدا از طرف خداوند به پیامبر ارسال شده است که سوره سوره بهم پیوسته شده است

توضیح : کتابی که در بردارنده همه احکام است، بصورت تمام محکم از جانب خداوند جدا جدا برای راهنمایی انسانها فرستاده شده است.

[ همه سوال ها ] سوال های سيدخليل کوهي (1 مورد)
  سوره هود آیه 1 - سوال
کلمه احکمت آیاته میتواند نشان دهنده این باشد که تمام قرآن محکم است ومتشابه نیست؟ ویا بازگو گنند این است که بصورت محکم نازل شده وسستی درآن راه ندارد؟...

توضیح : پیرامون احکمت

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سيدخليل کوهي (1 مورد)
  سوره هود آیه 1 - شخصی
قرآن کتابی است که آیات آن بصورت مستحکم واستوار قرار داده شده وسپس از جانب خداوند با حکمت ودانا تفصیل داده شد
[ همه لغت ها ] لغت های سيدخليل کوهي (1 مورد)
  سوره هود آیه 1 - شخصی
فصلت : بصورت پراکنده نازل شد، جداجدا شد، منفصل از هم شد
 توضيح : بصورت فصل وار وجدا از هم نازل گردید