راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
صفحه‌ي جستجو
صفحه‌ي جستجو از دو بخش «جستجوي لفظي» و «جستجوي پيشرفته» تشكيل شده است.
در قسمت جستجوي لفظي كلمه يا عبارت مورد نظر خود را مي‌نويسيد و تعيين مي‌نماييد كه آن عبارت در متن قرآن، ترجمه و يا تفسير جستجو گردد. سپس با انتخاب كليد «جستجو» نتايج حاصل را به صورت فهرستي از آيات مشاهده خواهيد كرد.


در قسمت جستجوي پيشرفته نيز علاوه بر نوشتن كلمه‌ي مورد نظر، مي‌توانيد سوره، آيه، قالب، موضوع اصلي، موضوع فرعي، عنوان و ساير مشخصات مورد نياز را انتخاب كنيد و با فشردن كليد «جستجو» از نتايج حاصل بهره‌مند گرديد.


فهرست راهنما