راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
جامعه‌ي مجازي تدبر در قرآن كريم در يک نگاه
1- امکان تدبر در تک‌تک آيات قرآن به صورت نکته و پيام
2- تعامل و ارتباط پوياي كاربران با يكديگر به وسيله‌ي ارزيابي، نقد و بررسي مفاهيم قرآني
3- استفاده از يكي از بهترين و كاربردي‌ترين قرآن‌هاي موجود در فضاي مجازي به همراه تقسيم بندي موضوعي
4- تهيه‌ي مخزن عظيم تدبر و تفسير قرآن کريم در طول يک دوره مطالعاتي به مدت 6 ترم
5- امکان جستجوي پيشرفته در همه‌ي آيه‌ها، ترجمه‌ها، نکته‌ها، پيام‌ها و سؤال‌ها با قابليت‌هاي ويژه
6- حضور داوران فرهيخته براي قضاوت در مطالب تدبري و پاسخ به سؤال‌هاي قرآني
7- تهيه‌ي مخزن مقالات مرتبط با اين حوزه به منظور تمرکز و رشد علوم قرآني
8- محور قرار دادن ترجمه و تفسير الميزان جهت جلوگيري از انحراف و تفسير به راي
9- برگزاري كلاس‌هاي تدبر، تفسير و رفع اشكال در بنياد علوم و معارف اسلامي براي بهره‌وري بيشتر قرآني
فهرست راهنما