راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
چگونه تدبر كنيم؟
وجود برنامه‌هاي تدبري متنوع و متعدد، نشانگر توجه روزافزون به معجزه‌ي آخرين پيامبر الهي است كه في‌نفسه امر مبارك و ارزشمندي است. طبيعتاً هر كدام از اين طرح‌ها داراي محاسن و معايبي است و تشخيص بهترين طرح كار ساده‌اي نيست.
ما نيز قصد نداريم كه مخاطبين گرامي‌مان را به نوع خاصي از شيوه‌هاي موجود محدود كنيم و يا اين كه روش جديدي را ابداع نماييم، بلكه معرفي رويكردهاي محتلف و آشنايي كاربران با اين شيوه‌ها- حتي به صورت مختصر و اجمالي- مي‌تواند راهنماي خوبي براي انتخاب بهترين روش باشد.
جلسات حضوري كه در «بنياد علوم و معارف اسلامي» برگزار مي‌شود، گامي در اين جهت است كه گزارشي از آن نيز در جامعه‌ي مجازي نيز منعكس خواهد شد.


فهرست راهنما