لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آزمایش الهی است

حرکت تسلّط بر طبیعت و تسخیر منابع آن وقتی در مسیر " سَخَّرَلَکُم " قرار دارد که انسان ساز باشد و همانند سایر دستورات وارد شدۀ الهی برای تربیت انسان که محصولشان الهی شدن انسان است تا نگذارد قدرت ناشی از تسخیر مورد بحث بدست زنگی مست بیفتد، بنابراین هر قدم موفقیّت آمیزدر این راه قبل از آنکه بیرون را آباد کند یا بسازد باید درون یا انسان را ساخته باشد، پس کسانی را که با ادعای تسلّط بر طبیعت می¬گویند مؤمن هستند و ایمان به خدا آورده¬اند، توسط خداوند طی یک سنت همیشگی امتحان می¬شوند تا پرورش یابند و صحیح بودن راهشان مطمئن و ضمانت شود. پس هر گروه و جمعیتى در مسیر " سَخَّرَلَکُم " به نوعى در این سنت الهى شریک و سهیمند و امتحانات خداوند در چهره¬هاى گوناگون به سراغ آن¬ها مى¬آید: گـروهـى غرق در نعمت مى¬شوند و امکانات مادى از هر نظر در اختیارشان قرار مى¬گیرد، آیا در چنین شرائطى ، قیام به وظیفه شکر نعمت مى کنند؟ یا غرق در غفلت و غـرور و خـودخـواهـى و خـودبـیـنـى ، غـرق در لذات و شـهـوات و بیگانگى از جامعه و از خویشتن مى¬شوند؟. گـروهـى - هـمچون غرب و شرق زده هاى عصر ما - با کشورهائى روبرو مى¬شوند که در عین دورى از خدا و فضیلت و اخلاق ، از تمدن مادى خیره کننده¬اى بهره¬مندند و رفاه اجتماعى قابل ملاحظه اى دارند، در اینجا جاذبه نیرومند مرموزى آن¬ها را به سوى این نوع زندگى مى¬کشاند که به قیمت زیر پا نهادن همه اصولى که به آن اعـتـقـاد دارنـد و بـه قـیـمت تن دادن به ذلت وابستگى چنان زندگى را براى خود و جامعه خویش ‍ فراهم سازند، این نیز یک نوع آزمون است. مـصائب، درد و رنج¬ها، جنگ و نزاع¬ها، قحطى و گرانى و تورم ، حکومت¬هاى خودکامه ، که انـسـانـ¬هـا را بـه بـردگـى و اسـارت خود دعوت مى¬کنند و آن¬ها را به تسلیم در برابر برنامه هاى طاغوتى خود فرا مى¬خوانند، و بالاخره امواج نیرومند هواى نفس و شهوت، هر یک از این¬ها وسیله آزمایشى است بر سر راه بندگان خدا، و در همین صحنه¬ها است که ایمان و شخصیت و تقوى و پاکى و امانت و آزادگى افراد مشخص مى شود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: برگرفته از تفسیر نمونه، ج16، چاپ 1363، ذیل آیات 1و 2 سورۀ قصص موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " و حافظ

در سروده¬های هر شاعری می¬توان نگاه او را به طبیعت و چگونگی مواجه با جهان هستی را در شیوه¬های گوناگون بیان و ابزار مختلف بدست آورد، حافظ شیراز در شعر خود با محسوسات جهان چه برخوردی دارد و چگونه آن¬ها را تسخیر نموده است؟ بزرگان گفته¬اند وقتی نحوۀ تخیّل شاعر در طبیعت تصرف کند شعر خلق می¬شود، حافظ با ژرف¬نگری و به شکل بدیع با توصیف طبیعت آن¬را تسخیر می¬کند و در این توصیف یا تسخیر، گویی زندگی با طبیعت مناجات می¬کند و به خوانندۀ اشعارش حکمت¬ها و پندهایی که شیرین و جذّاب است می¬دهد، در حقیقت حافظ با تآمّل در طبیعت اسرار آن را دنبال می¬کند تا انسان به مسیر خوشبختی هدایت شود و در اثر دعوت به ژرف نگری، انسان به معنویّات برسد. این¬گونه عوامل جهان هستی و طبیعت را به مدد شیوه¬های بیان چون تشبیه و استعاره بکار می¬گیرد تا بوسیلۀ آن ضمن بیان مسائل مختلفی چون مسائل عرفانی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، فلسفی و غیره در لفّافه و به طور غیر مستقیم به مقصود خود برسد و این-گونه به تسخیر طبیعت و جهان هستی معنی و مفهوم می¬بخشد. بنابراین حافظ از آنجا که عارف است، به نیرویی که در طبیعت پنهان است و همه نمودها را جلوه می¬بخشد، باور دارد. این نیرو دوست، یار، خداست که در طبیعت پنهان است و در حقیقت طبیعت جلوه¬ای از جلوه¬های اوست، در حقیقت منبعی اساسی برای الهامی دائمی در شعر حافظ است و با این طبیعت است که انسان به گسترۀ خداوند نزدیک می¬شود. بنابراین می¬توان گفت غزل¬های حافظ، شامل لطیف¬ترین اندیشه¬های عرفانی است که در کالبد کلمات روان و شیوا، با حسن تألیف و مراعات اسرار فصاحت و بلاغت و با مدد گرفتن از طبیعت و جهان هستی جلوه خاص یافته است.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : فدوی، طیبه. تحلیل و بررسی اهداف حافظ از بکارگیری عوامل طبیعی در شعر. فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم/شماره 16/ پائیز1392 موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - از نظر مولانا " سَخَّرَلَکُم " تسخیر حقیقت دنیا است

یکی از مسائل مهمّی که در کتب دینی و عرفانی از جمله مثنوی در بارۀ آن بسیار سخن رفته است، نکوهش دنیا و ترک آن است. حال باید دید دنیای مذموم کدام دنیاست؟ آیا منظور مولانا دعوت مردم به رهبانیت و گسستن مطلق از هر گونه تعامل اجتماعی و معیشتی است؟ اگر به انبیاء و اولیاء در نگریم می¬بینیم که هیچیک از آنان نه تنها از زندگی اجتماعی گریزان نبوده بل هماره در متن جامعه به کار و کوشش مشغول بوده¬اند، زندگی شخصی مولانا نیز نشان می¬دهد که شخصی جامعه-گرا و فعّال بوده است و یاران و شاگردان خود را نیز به کار و کوشش می¬انگیخته است و آنان را از بیکاری و عطالت پرهیز می¬داده است. با مروری در مثنوی روشن می¬گردد که مراد از دنیا حیات اجتماعی مثبت نیست بل مراد نوعی غفلت و غرق شدن در ظواهر حیات است که برای نمونه به بعضی از آن¬ها اشاره می¬شود:
الف - دنیا نیست هست نما
این جهان نیست چون هستان شده وآن جهان هست بس پنهان شده

ب – دنیا کشنده است
مال مار آمد که در وی زهرهاست وآن قبول و سجدۀ خلق اژدهاست
ج – دنیا خود حقیقت خود را نشان می¬دهد کو چشم بینا
مولانا می¬گوید دنیا دو جنبۀ متناقض دارد یکی جنبۀ وجودی و دیگری جنبۀ عدمی، جنبۀ وجودی دنیا آدمی را مفتون می¬سازد از اینرو خیال می¬کند که خوشی¬ها و زیبائی¬های دنیا از قبیل مال و منال و مقام و مسند و لذّت پایدار است، امّا جنبۀ عدمی دنیا به آدمی اندرزمی¬دهد که شیفتۀ این صورت¬های دلنشین ناپایدار نگردد و جانب اعتدال و واقع بینی را مغفول ندارد. بدین سان است که حضرت علی (ع) در کلامی ژرف و دلنشین تفاوت این جنبه را به نیکی گشوده است، " هر که به دیدۀ حقیقت به دنیا درنگرد،
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : زمانی، کریم. میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال¬الدین محمّد بلخی، نشر نی، چاپ اوّل 1382.( کتابخانه ح.م) موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " در بیان آیت¬الله تسخیری(رحمت¬الله علیه)
" سَخَّرَلَکُم " در بیان آیت¬الله تسخیری(رحمت¬الله علیه)

در جهان بینی اسلام، مسأله خلافت انسان مطرح است، و در جاهای مختلف در قرآن کریم نسبت به اینکه انسان خلیفه الله فی الارض است و یکی از وظایف اصلی انسان تعمیر زمین و تعمیر محیط زیست است، تأکید شده و سعی دارد از این عنوان نقشی برای طبیعت انسان و تکامل انسان بهره ببرد.این مهم است که ما خودمان را موظف می‌دانیم که از همه زمینه‌های تعمیر طبیعت استفاده کنیم و به سیر تکامل معنوی خودمان دست یابیم. ارزش‌های اسلامی این نکته را مورد تفقد قرار می‌دهد و هم بینش‌های جهان اسلام این مسأله را مورد تأکید قرار می‌دهد و هم قواعد رفتاری و فقهی این مسآله را تأکید می‌کند.انسان و دین انسان با فطرت انسان هماهنگ است و به طور طبیعی با حرکت جهان هماهنگ خواهد بود و از آنجایی که جهان در تسخیر انسان است، انسان باید به بهترین وجه از آن برای تحقق وظایف انسانی بزرگ استفاده کند. در ادیان دیگر هم مسأله فطرت و تسخیر طبیعت برای انسان مطرح است و یک حالت طبیعی است که بین انسان عابد و طبیعت به خداوند رسید.با توجّه به سوره مبارکه الجمعه «یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» ، همه موجودات مخلوقات خداوند هستند و همه هماهنگ در تسبیح الهی هستند. ما این تسبیح را شاید نفهمیم، اما اگر اعتقاد به این تسبیح مشترک ایمان داشته باشیم باید بدانیم که تسبیح، سجود و خلافت انسان یک حقیقت قرآنی است. در روایات به طور کامل از این هماهنگی به مرحله یک عاطفه خاص بین انسان و طبیعت برقرار می‌شود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیت‎الله تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام. سخنرانی در هفتمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کره‌ جنوبی. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - کُم در " سَخَّرَلَکُم "(2)

مخاطبین " سَخَّرَلَکُم " کُم هستند یعنی خطاب به شما انسان¬ها، یا به طور دقیق تر خطاب به انسان است یعنی جامعه انسانی به دور از رنگ، نژاد، سرزمین و نظایر آن. همانطور که چنین انسانی قدرت تسلّط و تسخیر طبیعت و جهان پیرامونی آن را دارد باید از نتایج چنین قدرتی بهره مند شود، بنابراین، چنانچه هر نظامی این هدف را تضمین کند در حوزه مورد بحث مطلوب است. امروزه در کشور آمریکا و کشورهای پیشرفته در زمینه تسخیر و تسلط بر جهان مادی که زندگی را با ابزارهای پیشرفته و یا علم مادی می گذرانند آسایش زندگی متعلق به همه مردم نیست، به یک عده از مردم اختصاص دارد، به علاوه چنین تسخیر و تسلّطی با این همه پیشرفت علمی را از کشورهای جهان سوم و فقیر دزدی و غارت کرده در نتیجه نتوانسته اند روح و دل انسان را از یک صفا و نورانیت و برادری و فداکاری نسبت به انسان های دیگر و امید و زندگی را و اخلاص را نسبت به خدای متعال برخوردار کنند که این رفاه اقتصادی را فایده این نبخشیده و عدالت انسانی(اجتماعی) به وجود نمی آورد.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته: حیات طیبه. برگزیده بیانات آیت¬الله خامنه¬ای در صحن مطهر امام رضا(ع). چاپ1393،ص89-87 موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " التذاذ یا تدبیر


تصرف در طبیعت قرار است فعالیتی انسانی یعنی تدبیری و عاقلانه باشـد، استاد مطهری معتقدند که میتوان فعالیت¬های انسان را به دو قسم زیر تقسیم نمود: الف) التذاذى:فعالیت¬های ساده¬اى است که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه یـا عادت براى رسیدن به یک لذّت و یا فرار از یک رنج انجام می¬دهـد. ب) تدبیرى: کارهایى است که خود آن کارها جاذبه یا دافعه¬اى ندارند؛ یعنی مستقیما لذت¬آور یا رنج¬آور نیستند و در نتیجه غریزه انسان را به سوى آن کارها نمی¬کشاند و یا از آن¬ها دور نمی¬سازد، بلکه انسان با عقل خود مصلحتی را که در فعل یا ترک آن¬ها است درک می¬کند و سـپس برای انجام آن اراده می¬کند. تفاوت این دو قسم فعالیت کاملا روشن است: لذّت را طبیعت تشخیص می¬دهد و مصلحت را عقل، لذّت برانگیزاننـده میـل اسـت و مـصلحت برانگیزاننده اراده، انسان از کارهاى التذاذى در حین انجام کار لذّت می¬برد ولى از کارهـاى مـصلحتى لذّت نمی-برد، امّا از تصوّر اینکه گامى به سوى مصلحت نهایى ... نزدیک مِی¬شود خرسـند مـی¬شود. فرق است میان کارى که لذّت¬بخش و مسرّت¬آفرین باشد با کارى که لذّتى نمی¬بخشد و احیانا رنج¬آور است ولى انسان با رضایت و خرسندى آن رنج را تحمّل می¬کند. کارهاى مصلحتى در اثر دور دسـت بودن نتیجه، لذّت¬آور و بهجت¬زا نیستند، امّا رضایت¬بخش هستند. لذّت و رنـج از مـشترکات انـسان و حیوان است، امّا رضایت و خرسندى و یا کراهت و نارضایى از مختصّات انسان است. مهمترین تفاوت¬های فعالیت التذاذی و تدبیری این است که فعالیت تـدبیری بـه مـدد عقـل و بـا نیروی اراده سامان می¬یابد؛ بدین معنا که عقل لذت یا رنجی قابل ملاحظه را در دوردست رصد مـی¬کند و سپس برای نیل به آن برنامـه¬ریـزی مـی¬کنـد و در راه دسـت-یابی بـه آن چـه بـسا از بـسیاری از فعالیت¬های التذاذی خودداری کند.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: نورمحمدی، محمدرضا. ارزش¬شناسی تصرف در طبیعت در جهت تاسیس تمدن نوین اسلامی از دیدگاه استاد مطهری. دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2 ،شماره 1 ،بهار و تابستان 1398) پیاپی 3 ( موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم "یعنی آگاهی انسان از آنچه مایۀ منفعت دین و دنیای اوست.

از علومی که مصلحت دین او را تامین میکند یکی معرفت آفریدگار متعال است با دلایل و شواهد موجود در آفریده ها و دیگری علم به آنچه تامین کننده سود و مصلحت دنیای او است نیزبه او داده شده است یعنی علم به اموری چون کشاورزی، درختکاری، آباد کردن زمین ها، نگهداری گوسفندان و چهارپایان، بیرون کشیدن آب از دل زمین، شناخت گیاهان دارویی گوناگون، یافتن معدن هایی که انواع مختلف سنگهای قیمتی از آنها استخراج می شود، سوار شدن کشتی ها، غواصی کردن در دریا، به کار بستن حیله و ترفند در صید حیوانات و پرندگان و ماهی ها، به کارگیری و انجام حرفه ها، شیوه های متفاوت کسب و کار و داد و ستد، و مانند این امور که به مصلحت کار انسان در دنیا است، و شرح شمارش همۀ آن ها به طول خواهد انجامید.پس انسان از آنچه مایه منفعت دین و دنیای اوست، آگاه شده و از علومی که در شأن و طاقت او نیست منع گردیده، مثلاً علم به غیب و آینده را به انسان نداده اند و بعضی از امور واقع شده را نیز از چشم او پنهان داشته اند همچون علم به آنچه در اعماق آسمان ها، در ژرفای زمین، در میانۀ دریا ها، و در گوشه گوشۀ عالم، و در دل های مردمان و در رحم زنان است، اگر بعضی از مردم ادعای چنین علومی را بکنند، اشتباهات فراوانی را که در اخبار و احکام صادره ایشان دیده میشود، خود باطل کننده آن ادعا است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع:رضائی، محمدمهدی. توحید مُفَضُّل. چاپ چهارم،1392.ص59و60. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم "شرکت در سَرَیان محبت در موجودات عالم هستی است


سِرّ حُبّ ازلی برهمه اشیا ساریست ورنه بر گل نزدی بلبل بیدل فریاد
بیشتر اقسام دوستی فطری و طبیعی است مانند دوستی متناسب ها و همجنس ها و علت و معلول، و دوستی زیبایی و امثال اینها، دوستی ارادی و کسبی اندک است مثل دوستی متعلّم نسبت به معلّم و بسا این گونه دوستی نیز ممکن است به طبیعی برگردانده شود. و چون محبت طبیعی باشد، اتحادی که از مقتضیات آن است نیز طبیعی است از این جهت از عدالتی که اتّحاد مصنوعی را اقتضا میکند برتر است. اما با وجود محبت نیازی به عدالت نیست زیرا عدالت فرع کثرتی است که به اتحاد ظاهری و قشری نیازمند است پس با وجود اتحاد طبیعی احتیاجی به اتحاد قشری نیست، حکیمان پیشین تصریح کردهاند اقوام موجود و انتظام آن ها به محبت است، و دوستی فطری میان آنها ثابت است هیچکس از موجودات خالی از آن نیست، همچنان که هیچ چیز خالی از وجود و وحدت نیست، و تصریح کردهاند که آن تمام وحدت است و در همه کائنات، از افلاک و عناصر و مرکبات ساری و جاری است، زیرا محبت و شوق به تشبّه به فاعل افلاک را به رقص آورده، و سنگ آسیای آن را به گردش انداخته (بسم الله مجراها ومرساها: رفتنش و ایستادنش به نام خداست)، و محبت سبب میل عناصر و اجسام طبیعی آنها و میل مرکبات به یکدیگر است. پس تسخیر جهان و تسلط بر آن که از چنین سَرَیان محبتی برخوردارند نیازمند وجود محبت سرشار انسان نسبت به آن است از این روز که متاخّران محبت را خاص ذوی¬العقول¬(آدمیان) دانسته¬اند را به مرکز آنها بر میل مرکبات به یکدیگر مانند میل آهن به مغناطیس، نمی¬نهند، و نه نام کراهت و دشمنی را بر نفرت و رمیدگی که بین آنها هست، مثل رمیدگی سنگ از حل شدن، بلکه آن را میل و گریز می نامند. و همچنین موافقت و سازگاری و ستیزه و ناسازگاری را که بین حیوانات زبان بسته هست حُبّ و بغض اطلاق نمی کند بلکه الفت و نفرت می نامند.

قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: علامه مولی مهدی نراقی، علم اخلاق اسلامی ترجمۀ جامع¬السّعادات،، ترجمۀ دکتر سید جلال الدین محتبوی،ج3، چاپ دوم1370 ،ص188و،189 انتشارات حکمت موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم" بالندگی اقتصادی مستقر بر معاد و عدالت است


" سَخَّرَلَکُم" بر استقلال اقتصادی مبتنی بر استقلال فکری فرهنگی سیاسی و اجتماعی استوار است، تدبر در چنین واژه¬ای قرآنی در خود تدبّر همه جوانب علمی و عملی را نهفته دارد، به طوری که حاصل این تدبر عبارت است از ارزیابی صلاحیت مواد اولیه برای نوآوری صورت های بدیع و هماهنگ با رفع نیازهای مناسب و گوناگون فردی و جمعی بشر، زیرا آنچه جریان مسخّر بودن طبیهت و جهان هستی را توجیه میکند لزوم بهرهوری بشر از منابع و استفاده از منابع عناصر اصلی مخلوقات است، در این مسیر علاوه بر وجود آفریننده حکیم و ناظر مدیر و مدبّر باید گفت هدف عبارت است از تشکیل میدان بالندگی اقتصادی و مانند آن که یاد معاد مستقر بر توزیع عادلانه و مصرف عاقلانه است نه گوی چوگان بازیگران.


قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از مفاتیح الحیات اثر آیت الله جوادی آملی از صفحه 58 و 59، چاپ شصت و یکم، پاییز ۱۳۹۱ موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم" باز کردن راز مّهر شده است


جهان از منظر مسافر در مرحله چهارم اسفار چهارگانه لبریز از حیات است هیچ موجود مرده و بی روحی در آن نیست . زبان هفتاد ملت آگاه است و نه تنها از فرهنگ متنوّع مرغان باخبر است ، بلکه به آداب و رسوم گیاهان و جمادات آشنا و نوای دلپذیر تسبیح و تحمید آنها را میشنود و می فهمد و حالت ویژه خضوع و سجود آنها در ساحت قدس ربوبی را مشاهده میکند و کیفیت انقیاد و اطاعت آنها را از پروردگار خود می بینند و از این رو برای همه آنها حرمت ویژه قائل است هیچ موجودی را ناروا به کار نمی گیرد هیچ چیز را نکوهش نمی کند و برای همه احترام ویژه قائل است هرگز زشتی و زیبایی اشخاص و اشیا را بر مدار حسن و قبح انسان نمی¬سنجد و خود یا دیگر افراد بشر را ترازوی سنجش نقص و کمال خود همه موجودات نمی داند، بنابراین در پی باز کردن راز مّهر شده کیفیت زندگی هر چیزی است که از هستی سهمی دارد هرچند ظاهراً خاموش یا نامی بالنده بدون ادراک وهمی و خیالی باشد زیرا حقیقت هستی بسیط و مشکک است و چنین حقیقتی دارای همه کمال ها بوده و همه آن کمال¬ها عین ذات اویند و هر جا او حضور داشته باشد تمام آن کمال ها حضور دارند و به اندازه همان درجه خواص هستی نه بیش از آن محقق خواهند بود و چون حیات و علم در متن حقیقت هستی حضور دارند و عین آن¬اند عین همان حقیقت مشکک خواهد بود و هیچ ترکیبی در آن راه ندارد بنابراین در هر موجودی از حیات و علم یافت می شود و لوازم آن یعنی تسبیح و تحمیدِ هستی بخش و حیات آفرین محرز است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از مفاتیح الحیات اثر آیت الله جوادی آملی از صفحه 56 و 57، چاپ شصت و یکم، پاییز ۱۳۹۱ موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>